Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2013

blackness
To dla Niego będę piękna, żeby mógł być ze mnie dumny!
— Brigitte Bardot/Pamiętniki .
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viaxsneakyx xsneakyx
blackness
3356 6f0a 450
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viaxsneakyx xsneakyx

June 08 2013

blackness
9936 eaf5 450
Reposted fromoktawka oktawka viafoorman foorman
blackness
Dałabym ci wszystko, co mam. A gdybyś potrzebował więcej, zdobyłabym to i dała ci. W ten sposób kocham.
— Nora Roberts - Posłanie z róż
Reposted fromperseweracje perseweracje viafoorman foorman

June 06 2013

blackness
"Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem."
-J. Żulczyk

Reposted fromHekate81 Hekate81 viafoorman foorman
blackness
4681 e3b5 450
Reposted fromretaliate retaliate viafoorman foorman
blackness
0343 d96a 450
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viafoorman foorman

June 02 2013

blackness
wierzę w reinkarnację, już nawet zaczęłam robić listę osób, które obsram jak będę gołębiem
Reposted fromniewinna niewinna viaxsneakyx xsneakyx
blackness
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
Reposted fromkonwalia konwalia viafoorman foorman
blackness
-Jakie jest Twoje największe marzenie?
-Mieć dwójkę dzieci, a Twoje?
-Zostać ich ojcem
— piękne.
Reposted fromrealist realist viafoorman foorman
2971 8d8e 450
Reposted fromget-fit get-fit viafoorman foorman

June 01 2013

blackness
Czułam się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna, jak przy nikim na świecie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viafoorman foorman
blackness
4141 380f 450
Reposted fromparalleluniverse paralleluniverse viafoorman foorman

May 27 2013

blackness

niech się rozpłynie przeszłość jak z papierosa dym.

Reposted fromenchantement enchantement viaxsneakyx xsneakyx
blackness
3436 c6dd 450
Reposted fromunr-eal unr-eal viafoorman foorman

May 22 2013

blackness
    I przysięgam, w tamtej chwili byliśmy nieskończonością
     
— Stephen Chbosky- Charlie
Reposted frompiepszoty piepszoty viafoorman foorman
blackness
5356 541f
Reposted fromcreure creure viafoorman foorman
blackness
Żaden mężczyzna, którego znałam, nie bał się tak pięknie jak on.
— Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viafoorman foorman
blackness
Człowiek też może stać się nałogiem
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viafoorman foorman
blackness
miłość jest wtedy kiedy chcesz go zabić, ale ciągle odkładasz to na jutro.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl